Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi, yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen çevresindeki üniversitelere göre gerek fiziki yapısı gerekse öğretim elemanı ihtiyacını karşılama bakımından hızla büyüyen ve gelişen bir üniversitedir. Üniversitemiz adını, doğal güzelliği ve coğrafi yapısı itibariyle eşi bulunmayan ve görülmeye değer bir ilimizden almaktadır. İl tarihi bakımdan fakir, fakat turizm bakımından oldukça zengindir. Yörede, Bingöl’ün balı ve kaymağı bir marka olmasına rağmen, Türkiye’de yeterince tanınmamaktadır.
 
Bingöl Üniversitesi'2007 yılında eğitim ve öğretime başlamasıyla birlikte kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF), Finansal Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden oluşmakta olup bunlardan İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümleri faaliyettedir.
 
Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin eğitim-öğretim programı da diğer Üniversitelerin eğitim-öğretim programlarına benzerlik arz etmektedir. Öğrencilerin daha iyi bir şekilde yetiştirilebilmeleri için Türkiye ve dünya üniversitelerine uygun programlar ve seçmeli ders programları takip edilmektedir. Dersler genellikle ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal konuları içermekte olup üniversite, çevre ve iş dünyasına hitap etmektedir. Bu nedenle öğrencilere günün değişimine uyumlu disiplinler arası bir çerçevede bilgi verilmektedir. 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kaydolan bütün öğrenciler için amaç, kendi potansiyel ve kabiliyetlerine göre bir program izleyerek gerekli bilgileri ve yetkinlikleri kazanmaları, dünya standartlarında birer mezun olmaları ve ülke ve dünya piyasalarında yerleştikleri pozisyonlarda kariyerlerinde başarılı olabilmeleridir. Mezunlarımız için öngördüğümüz hedef sadece belli bilgileri yüklenmeleri değil buna ilave olarak bu bilgileri kullanmaları ve gerekli analitik düşünce ve sentezleri yaparak kariyerlerinde başarılı olabilmeleridir. 
 
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak, Bingöl’ü ve Türkiye’yi dünyaya tanıtmak amacıyla, Erasmus Programı çerçevesinde gerek dünyanın değişik kültürlerini ve gerekse başka ülkelerde eğitim görme adına değişim programları ile bir dönem yurtdışına öğrenci gönderilmektedir. 
 
Üniversitemizin karşılıklı protokol imzaladığı üniversiteler arasında “Erasmus Değişim Programları” kapsamındaki İspanya, Macaristan ve Polonya gibi Avrupa ülkeleri ile karşılıklı protokol imzalanmıştır. Aynı şekilde diğer dünya üniversitelerinden de Bingöl Üniversitesine öğrenci kabul edilmektedir. Bologna süreci kapsamında Bingöl Üniversitesi’nin AB ile imzaladığı Erasmus Beyannamesi’ne göre öğrencilerin İİBF Bölümlerinden aldığı bütün dersler ve diplomalar “Avrupa Kredi Transfer Sistemi”ne uyumlu olup bütün AB üye ve aday ülkeleri tarafından tanınmaktadır.
 
İİBF için her ne kadar akademik eğitime ve başarıya vurgular yapılsa da üniversite eğitiminin önemli bir parçası öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleridir. Bu bağlamda fakülte öğrencileri tarafından kurulan ve yönetilen kulüplerde öğrencilerimiz birçok aktivitelerde bulunmaktadırlar. Bunun yanında gerek bölümleri gerekse fakülteyi temsilen seçilen Öğrenci Konseyi üyeleri Bingöl Üniversitesi idari birimlerinin karar alma süreçlerinde aktif olarak görev almaktadırlar.
 
MİSYON
Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.
 
VİZYON
Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
 
DEĞERLER
· Bilimsellik
· Evrensellik
· Toplumsal Yararlılık
· Çağdaşlık
· Yenilikçilik ve Yaratıcılık
· Katılımcılık
· Güvenilirlik
 
İLKELER
· Eğitimde kaliteyi gözetmek
· Araştırmacılığı teşvik etmek
· Akademik liyakat ve başarıya önem vermek
· Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
· Etik anlayışa sahip olmak
· Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek
· Çevreye duyarlı olmak
· Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
· Kaynakları etkin kullanmak
· Yönetimde adil ve tutarlı olmak
· Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek

KALİTE POLİTİKASI

Fakültemizin kalite politikası, Fakültemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik planında belirlediği eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini Fakültemizin tüm akademik ve idari birimlerinde işletmektir. Bu politika kapsamında Fakültemiz;

  • İç ve dış paydaşlarının kalite süreçlerine katılımını,
  • Paydaşların sunulan hizmetlerden memnuniyetini üst düzeyde tutmayı,
  • Eğitim, araştırma ve idari süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Araştırmada etik ilkelere bağlılığı,
  • Eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamayı,
  • Toplumun bilimsel, sosyal, kültürel gelişimi için çalışmayı,
  • Uluslararası alanda ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeyi,
  • Etkin bir araştırma üniversitesi olmayı kendine ilke olarak benimser.