Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi, kamu politikalarının yapılması, bu politikaların uygulandığı ulusal ve yerel otoritelerin yapı ve işleyişi konularının pratik ve teorik düzeyde incelenmesiyle ilgilenen bir disiplindir. Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitim suresi 4 yıldır. Bir öğrencinin siyaset bilimi ve  kamu yönetimi programından mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yönetim bilimleri, siyaset bilimi, kentleşme ve çevre sorunları gibi uzmanlık alt dallarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak iktisattan işletmeye, çalışma ekonomisinden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden felsefeye, tarihten hukuka bütün disiplinler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini ile kaynaştırılmaktadır. Çağdaş dünyanın karmaşık toplumsal yapısı ve nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın artması uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Çağdaş gelişmeleri ve ülkemizin koşullarını yakından takip eden bölümümüz; ders programını sürekli güncellemeyi, derslerde öğrencilerin katılımını ve üretkenliğini artıracak interaktif yöntemler uygulanmayı, küreselleşen dünyanın temel iletişim dili olan İngilizceyi yetkin biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimize genel ve mesleki İngilizce derslerinden oluşan kapsamlı bir programla birikimlerini geliştirmeleri ve ingilizceyi mesleki düzeyde kullanmaları sağlanmayı hedeflemektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 1 Profesör, 1 Doçent ve 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde öğretim üyesi sayısının üçe tamamlanmasıyla birlikte öğrenci alımına başlanacaktır

Bölümümüz, ülkesel, bölgesel ve küresel ölçekte siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorun ve yenilik konularına hakim olabilecek ve bunlara yönelik politikalara katkıda bulunabilecek kapasitede objektif, açık ve ileri görüşlü, takım çalışmasını bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Bu çerçevede gerekli fiziksel ve donanımsal altyapı ve akademik ortamı oluşturup öğrencilerimizi iş hayatına ve lisansüstü eğitime hazır hale getirerek, hayat boyu öğrenme ve kariyer geliştirme taleplerini karşılamak temel amacımızdır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, birçok alanda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe icra edilebilecek mesleklerde ihtiyaç duyulan bilgi ve donanım, siyaset bilimi ve  kamu yönetimi alanında bir lisans derecesini gerektirmektedir. Bölümümüz mezunları, kamuda ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlıkların ve yerel yönetimlerin değişik birimleri, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler siyaset bilimi ve  kamu yönetimi ya da benzer alanlarda akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler. 

MİSYON

Bölümümüzün misyonu, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapabilecek niteliklerle donanmış, alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, kamu yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır.

VİZYON

Türkiye'nin ve Üniversitemizin 2023 hedeflerine uyumlu olarak, bölümümüzün ülkemizde ve dünyada saygın bir konum elde etmesi, bilimsel yeterlilikler ve akademik çalışmalar yönünden rekabetçi ve yenilikçi bir anlayışla sürekli atılım gerçekleştiren bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü haline gelmesi temel vizyonumuzdur.