ZEKİ AKBAKAY

Dr. Öğr. Üyesi ZEKİ AKBAKAY

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

Email : zakbakay@bingol.edu.tr

Dahili : 1734

Oda No : C / I-16


 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

 

Lisans

 Uluslararası İlişkiler/İİBF

Uludağ Üniversitesi

 

Yüksek Lisans

 Maliye-Ekonomi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

 

Doktor

 İktisat/İktisat/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

GÜZ DÖNEMİ (2019-2020) 

1. İKTİSADA GİRİŞ-I

2. İKTİSADİ BÜYÜME

3. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

4. BİTİRME PROJESİ-I

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (YÜKSEK LİSANS)

BAHAR DÖNEMİ (2019-2020)

1.İKTİSADA GİRİŞ-II

2. İKTİSAT TARİHİ

3. VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ

4. BİTİRME PROJESİ-II

5. PARASAL EKONOMİ (YÜKSEK LİSANS)

KPDS (İngilizce): 79

1. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 629-642. Full Text (Pdf)

2. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016). Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Cmhuriyet Merkez Bankası, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ICOMEP özel sayısı, 113-135, Full Text (Pdf)

3. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi: Küresel Krizin Öğrettikleri, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 73-96, Full Text (Pdf)

4. DOĞAN, Bahar Burtan,  AKBAKAY, Zeki (2016). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Uygulanması, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (DÜSBED) ISSN;1308-6219, 8(17), 2016, 136-155, Full Text (PDF)

5. BAĞIŞ, Bilal,  AKBAKAY, Zeki. (2017). “Arıcılık ve Bal Üretiminin Bingöl İli ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, İktisadiyat, 1(1), s. 193-211 Full Text (PDF)

6.Akbakay, Zeki . (2018). AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN PARA POLİTİKASI: FİYAT İSTİKRARININ NİCELİKSEL TANIMI VE İKİ SÜTUNLU ANALİZ YAKLAŞIMI. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 1-13. Full Text (Pdf) 

7. AKBAKAY, Z , BARAK, D . (2020). YÜKSELEN PİYASALARDA EKONOMİK KÜRESELLEŞME VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 16 (1) , 17-34 . DOI: 10.17130/ijmeb.700812. Full Text(pdf)

8. AKBAKAY, Z. (2020). Long-Run Relatıonship between Economic Freedom and Income Inequality: Evidence from G-7 Countrıes. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 34(2): 392-371. Full Text (pdf)

9. ASLAN, M.B , AKBAKAY, Z . (2020). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 311-326 . DOI: 10.29029/busbed.638997.

10. Erkan, E. Akbakay, Z. (2020). INCOME INEQUALITY AND THE NEED FOR NEO-PUBLIC INTERVENTIONISM: COMPARISON OF U.S. AND EUROPE. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (21) , 380-402 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/51661/631768 FullText (pdf)

1. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY, Zeki (2016) Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesinin Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkileri, KTÜ  Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 239-265, Full Text (Pdf)

2. AKBAKAY, Zeki (2017). 2000 Sonrasının Türkiye'sinde Dalgalanma Korkusu, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ISEPA özel sayısı, 7(14), 275-291, Full Text

1. DOĞAN, Bahar Burtan, AKBAKAY,  Zeki, (2016).  Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye Cmhuriyet Merkez Bankası, International Congress of Management Economy and Policy, Istanbul, Turkey,  December 26-27, 2016, Abstract (Pdf) 

2. BAGIS, Bilal, AKBAKAY, Zeki, (2017). The Importance of Beekeeping and Honey Production for Bingol and the Regional Economy, 45th Apimondia International Apicultural Congress, September 29- October 4, 2017 Istanbul, Turkey, Abstract (pdf) 

3. AKBAKAY, Zeki (2017). 2000 Sonrasının Türkiye'sinde Dalgalanma Korkusu, Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, 12-14 Ekim 2017, Abstract (pdf) 

4. AKBAKAY, Zeki (2017). Avrupa Merkez Bankası'nın Para Politikası: İki Sütunlu Analiz Yaklaşımı, International Congress of Management Economy amd Policy,Nov 17-18, 2017 / Istanbul - Turkey, Full text (pdf)  

5. AKBAKAY, Zeki, (2018). Tütkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımı: Öne Çıkan Bazı Eğilimlerin Analizi, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, 27-28 Eylül, 2018, Bitlis, TÜrkiye, Full text (pdf) 

6. AKBAKAY, Zeki, (2018). Küresel Gelir Eşitsizliği Neden Artmaktadır, Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, 10-13 Ekim 2018, Abstract (pdf)

7. ERKAN, E., AKBAKAY, Z. (2019). Gelir Eşitsizliği ve Yeni Kamu Politikası İhtiyacı ABD ve Avrupa Örneklerinin Karşılaştırılması, 2.İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26-27 Nisan, Elazığ, Türkiye, Abstract (pdf) 

8. AKBAKAY, Z. (2020). The Effect of Financial Globalization on the Tax Rate and Its Meaning for Income Inequality,  3rd Economıcs, Busıness And Organızatıon  Research (EBOR) Conference, 111-111., (Abstract)

1. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14

2. İktisadiyat Dergisi, Sayı:1

3. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15 

4. Bitlis Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, sayı 2

5. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, sayı 17

1. AKBAKAY, Z. (2021). How Do Consumer Loans and Commercial Loans Affect Turkey’s Current Account Balance? An Empirical Investigation, içinde Karabulut, Ş. (Ed). İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik sonuçları (ss.127-144), Gazi Yayınevi, ANKARA

2. AKBAKAY, Z., ASLAN, M. B. (2021).Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Dışa Açıklık Ve İşsiszlik İlişkisi,  içinde Karabulut, Ş. (Ed). İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik sonuçları (ss.345-365), Gazi Yayınevi, ANKARA

3.Akbakay, Z. (2020). Impact of Financial Development on Current Deficit in Turkey: ARDL Bound Test Analysis, Çağatay Başarır, Burak Darıcı (Ed.). Evolution of Money, Banking and Financial Crisis History, Theory and Policy İçinde (p.201-216), Peter Lang Puplishing: Berlin.

4. AKBAKAY, Z. (2019). "Female Labor Force Participation in Turkey: An Analysis of Some Prominent Trends", Bilal BAĞIŞ (Ed). Development Policies: Local Opportunities and Local Development, in (pp. 299-315), Ekin Yayınları, BURSA (Full Text)