DOĞAN BARAK

Arş. Gör. DOĞAN BARAK

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

Email : dbarak@bingol.edu.tr

Dahili : 1715

Oda No : C/Z-12


Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SBE, İktisat, 2015-

Yüksek Lisans, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, SBE, İktisat, 2010-2013

Lisans, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İktisat, 2006-2010

 
 1. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). The Relationship Between Female Unemployment and Energy Consumption: The Case of OECD Countries. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (24), 215-232. [Full Text]
 2. Daşbaşı, B., Barak, D., & Çelik, T. (2019). Türkiye İçin Makroekonomik Performans Endeksinin Analizi (1990-2017): Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 93-112. [Full Text]
 3. Tatli, H., & Barak, D. (2018). Coal in Turkey: Income and Prıce Elastıcıty of Coal Demand In Electrıcıty Generatıon. International Journal of Economics, Management and Accounting, 26(2), 269-290. (WOS-ESCI). [Full Text]
 4. Barak, D., Çelik, B., & Çelik, T. (2018). Balassa-Samuelson Hipotezinin Yüksek Orta Gelirli Ülkelerde Geçerliliğinin Test Edilmesi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 32(2), 427-446. [Full Text]
 5. Barak, D., & Naimoğlu, M. (2018). Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: Kırılgan Beşli Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 82-95. [Full Text]
 6. Barak, D., & Çelik, B. (2018). Elektrik Üretiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. International Social Sciences Studies Journal, 4(23), 4397-4406.[Full Text]
 7. Çelik, T., Aykan, E., & Barak, D. (2018). “Türkiye'de İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu?. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(2), 81–189. [Full Text]
 8. Çelik, T., Çelik, B., ve Barak, D. (2017). Geçiş Ekonomilerinde Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 22(3), 877-890. [Full Text]
 9. Çelik, T., Kaplan, M., ve Barak, D. (2017). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016. International Journal of Academic Value Studies, 3(14), 249-259. [Full Text]
 1. Turan, Z. ve Barak, D. (2016). "Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(2), 70-80. [Full Text]
 1. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). “Elektriğe Erişimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki Kanıtlar”,  II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, 26-27 Nisan 2019, (Tam Metin Bildiri).
 2. Tatlı, H., & Barak, D. (2019). “Kömür ve Hidroelektrik Tüketiminin Endüstriyel Üretim Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Bir Uygulama”,  II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, 26-27 Nisan 2019, (Tam Metin Bildiri).
 3. Barak, D., & Tatlı, H. (2019). “İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ile Boşanma ve İntihar Sayıları Arasındaki Nedensel İlişkinin Tespit Edilmesi: Türkiye’de Düzey 2 Bölgelerinde Ampirik Kanıtlar”, 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, 26-28 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri).
 4. Barak, D., & Çelik, T. (2019). “Türkiye’de Faiz Oranı ve Reel Döviz Kuru İlişkisi”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, 27-29 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri).
 5. Barak, D., & Çelik, T. (2019). “Türkiye’de İstihdamin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi”, 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, 27-29 Eylül 2019, (Tam Metin Bildiri).
 6. Barak, D. (2019). “Türkiye’de CO2 Emisyonları ve Hayvansal Üretim Arasındaki İlişki”, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Bingöl, 11-13 Ekim 2019, (Tam Metin Bildiri).
 7. Çelik, B., & Barak, D. (2019). “Türkiye’de İşsizlik, İşgücü Verimliliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1991-2015): Yapısal VAR Yaklaşımı”, 20. Ulusal İktisat Sempozyumu (TEK), Adana, 17-18 Ekim 2019, (Özet Bildiri).
 8. Barak, D., & Çelik, B. (2018). “Türkiye’de Elektrik Üretiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi”,  2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, 28-30 Eylül 2018, pp.39. (Özet Bildiri).
 9. Çelik, B., & Barak, D. (2018). “Ham Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Türkiye Açısından Önemi (1970-2014)”, 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseriı, 28-30 Eylül 2018, pp.122-138. (Tam Bildiri).
 10. Barak, D., & Tatlı, H. (2018). “The Relationship Between Female Unemployment and Energy Consumption:  The Case of OECD Countries,”  7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), Aydın/Kuşadası, 28-30 Nisan 2018, pp.26. (Özet Bildiri).
 11. Tatlı, H., & Barak, D. (2018). “Income and Price Elasticity of Demand of Coal in Electricity Generation:  The Case of Turkey,”  7th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2018), Aydın/Kuşadası, 28-30 Nisan 2018, pp.18. (Özet Bildiri).
 12. Barak, D., & Çelik, T. (2018). "Orta Gelirli Ülkelerde İşsizlik ve Teknoloji İlişkisi: 1996-2014", ASOS 2018 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2018, pp. 273. (Özet Bildiri).
 13. Çelik, T., Aykan, E., & Barak, D. (2018). "Türkiye de İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu?", ASOS 2018 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2018, pp. 376. (Özet Bildiri).
 14. Çelik, T., Kaplan, M., & Barak, D. (2017). "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi: 1980-2016", ASOS 2017 II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 18-20 Mayıs 2017, pp. 1171-1172. (Özet Bildiri).
 15. Barak, D. & Çelik, T. (2017). "Orta Gelir Tuzağı, Nedenleri, Çıkış Yolları ve Türkiye", ASOS 2017 II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 18-20 Mayıs 2017, pp. 3111-3128. (Tam Bildiri).
 16. Öztürk, Y.K. & Barak, D. (2016). "Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Problemi", I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1-3 Ekim 2015, ss. 173-190.(Tam Bildiri)

1. Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırma Merkezinin (BÜSEAM) Açılarak Bingöl'deki Sosyo-Ekonomik Göstergelerin Hesaplanması, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı (2017K124000), PİKOM-Arı.2019.001, Araştırmacı (Devam ediyor)

2. "Türkiyede İktisat Eğitiminde Doğru Tercih Yapılıyor mu?", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-7523, Araştırmacı, 2018 (Tamamlandı).

1. TUBİTAK Destekli Yerel Kalkınma Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi, 27.04.2018-Bingöl.

2. Erasmus İktisat Bölüm Koordinatörü (20.10.2017-01.10.2018).

3. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü (01.10.2018-Devam).