MELEK HALİFEOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi MELEK HALİFEOĞLU

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Email : mhalifeoglu@bingol.edu.tr

Dahili : 1722

Oda No :


 • Lisans/Undergraduate Hacettepe Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2003 - 2009

 • Y. Lisans/Graduate Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi, 2009-2011  (Bütünleşik Doktoraya geçiş)

 • Doktora/PhD Helena Chodkowska University of Management and Law in Warsaw, 2013 Şubat- 2013 Haziran

 • Bütünleşik Doktora/PhD Hacettepe Universitesi- Siyaset Bilimi, 2011- 2018

Kısa Özgeçmiş

Halifeoğlu, lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 2009 yılında tamamlamış; bütünleşik doktora çalışmalarını ise 2011-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yapmıştır. 2011-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevliliği yapmış, doktora çalışmasının tamamlanmasının ardından Bingöl Üniversitesi'nde  çalışmaya başlamıştır.

Araştırma ilgi alanları : politik ekonomi, devlet kuramları, siyaset kuramı, düzenleme okulu, birikim rejimi, emek politikaları, hegemonya, hegemonik proje ve toplumsal cinsiyet.

Resume

Halifeoğlu, after having completed the undergraduate degree in Political Science and Public Administration Department at Hacettepe University in 2009, she enrolled to the integrated doctoral program on political science in Hacettepe University. She earned her Ph.D. in 2018. During her Ph.D., she worked as a research assistant at Hacettepe University between 2011-2018 and then she has been working as a faculty member in Bingöl University since 2018.

Her research interest areas: political economy, state theory, political theory, regulation school, the regime of accumulation, labor regime, hegemony, hegemonic project and gender studies with a particular focus on Turkey.

 

 • Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi ( 2010 Ağustos- 2011 Şubat )

 • Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi ( 2011 Şubat- 2018 Ocak )

 • Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi ( 2018 Ocak- 2018 Mayıs )

 • Doktor Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi ( 2018 Mayıs- Devam Ediyor)

Lisans:  

 • Bitirme Projesi

 • Siyasal Düşünceler Tarihi I-II

 • Türk Siyasal Hayatı I-II

 • Siyaset Bilimine Giriş I-II

Yüksek Lisans:

 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

 • Devlet Kuramı

Doktora:

 • Siyaset Kuramı

 • Çağdaş Siyaset Kuramı

 • Halifeoğlu, M. "Akademinin Habitusu ve Toplumsal Cinsiyeti: Kadın Akademisyenler/Habitus of Academy And Its Gender: Female Academics",Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2020/ 5 (2), [ASOS].

 • Halifeoğlu, M."Hangi Hegemonya Projesi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sermaye Birikimiyle İmtihanı / Which Hegemony Project? The Justice and Development Party and The Challenges of  Capital Accumulation in Turkey", Alternatif Politika Dergisi, Aralık 2019, [EBSCO].

 • Halifeoğlu, M., Kuzgun, M. "Kadro Hareketinin Organik Aydın Yaratma 'Ülküsü' / The 'Ideal' of Kadro Movement to Create Organic Intellectual"Amme İdaresi Dergisi, 2016/ 49 (4), [SSCI].

 • Halifeoğlu, M., Yetiş, M.- Gramsci, "Sivil Toplum- Devlet İkiliği ve Kurumsal Kökenler/ Gramsci, the State- Civil Society Dichotomy, and Theoretical Antecedent"Mülkiye Dergisi 2013/ 37(1) [EBSCO].

 • Halifeoğlu, M.  "İki Ulus Hegemonik Proje ve AKP"  Türk Sosyal Bilimler Derneği, Onaltıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 26-28 Kasım 2019, ODTÜ, Ankara

 • Halifeoğlu, M. "Hegemonya Projeleri ve AKP" IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-21 Eylül 2019, ASBÜ, Ankara

 • Halifeoğlu, M.  "Kadro Dergisi : İdeoloji ve Aydın Sorunsalı" Türk Sosyal Bilimler Derneği, Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık 2013, ODTÜ, Ankara

 • Halifeoğlu, M., Yetiş, M. "A. Gramsci ve Sivil Toplum Sorunsalı: Kurumsal Öncüller Üzerine Bir İnceleme" , Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi (USİB), 16-17 Kasım 2012, Denizli

 • Halifeoğlu, M.  "Arjantin'de Neoliberal Politikalar, Devletin Dönüşümü ve Toplumsal Muhalefet", I. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, 6-8 Eylül 2012, Zonguldak

 • Halifeoğlu, M., "Covid-19 Pandemisinde Akademinin  Sisyphos'u: Kadın Akademisyenler" (2021). In. Covid-19 İzdüşümünde Ekonomik Sosyal ve Politik Yazılar. Ed: Doç. Dr. Gamze Yıldız Şeren,  Ankara: Gazi Kitapevi. s.133-157

 • Halifeoğlu, M., "Friedrich Hegel" (2020). In. Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce. Ed: Şahin, B., Yavaşça, K., Ankara: Orion Kitabevi. s.235-247

 • Halifeoğlu, M., "Karl Marx" (2020). In. Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce. Ed: Şahin, B., Yavaşça, K., Ankara: Orion Kitabevi. s.275-289

 • Halifeoğlu, M., "Bitmeyen Senfoni'nin Orkestra Serüveninde August Bebel" (2018). In. Marx'ın Orkestrası. Der.Göztepe Özay, İstanbul: Notabene. s.85-105.

 • Halifeoğlu, M., "Stuart Hall: Yapı, İdeoloji, Kültür" (2015). In: Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III. Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları. Ed: Onur-İnce Hilal, Ankara: Doğu Batı Yayınları. s. 231-257.

 • Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müdür, Ekim 2018- Mart, 2019